supercreative-web-bg-6.png

Salgs- og leveringsbetingelser

Bureau-opgaver

 

SUPERCREATIVE

CVR 20876794

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og SUPERCREATIVE i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, med mindre SUPERCREATIVE skriftligt har accepteret fravigelsen.

 

1.     AFTALE

1.1.  Tilbud er bindende for SUPERCREATIVE i 14 dage fra afgivelsen. Se dog punkt 2.2.

1.2.  Der er indgået en aftale mellem parterne når SUPERCREATIVE afsender en ordrebekræftelse til kunden, når kunden accepterer et fremsendt tilbud eller når kunden tilmelder sig et kursus eller workshop via e-mail eller tilmeldingsformular på SUPERCREATIVES hjemmeside.

1.3.  Tilmelding til kurser og workshops er bindende.

1.4.  Accepteret tilbud eller ordrebekræftelse udgør sammen med nærværende salgs- og leveringsbetingelser det endelige aftalegrundlag – i det følgende benævnt ”Købsaftalen”.

1.5.  Såfremt der fremsendes ordrebekræftelse, og kunden er af den opfattelse, at det der er anført i ordrebekræftelsen afviger fra det aftalte, er kunden forpligtet til at reklamere skriftligt uden ugrundet ophold til SUPERCREATIVE. Sker dette ikke anses indholdet af ordrebekræftelsen for at være aftalt.

 

2.    OPHØR ELLER ÆNDRING AF AFTALEN

2.1.  SUPERCREATIVE er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det på grund af følgende forhold måtte blive umuligt eller urimeligt at opfylde aftalen:

2.1.1. Væsentlige ændringer i bestillingens art, tidsplan eller omfang foranlediget eller forårsaget af kunden eller forhold, der opstår uden SUPERCREATIVES skyld, og over hvilke SUPERCREATIVE ikke er herre, fx naturbegivenheder, brand eller hærværk.

2.1.1.1.                    Forsinkede leverancer af materialer herunder tekst og case-beskrivelser fra kunden til SUPERCREATIVE og kundens afvigelser fra den aftalte tidsplan betragtes som væsentlige ændringer.

2.2. SUPERCREATIVE forbeholder sig retten til at aflyse kurser og workshops med få dages varsel. I sådanne tilfælde refunderes tilmeldingsgebyret fuldt ud.

2.3. I det kursustilmeldingen annulleres af kunden uden at SUPERCREATIVE bærer ansvar for ophøret, faktureres opgavens totale pris. Det arbejde SUPERCREATIVE måtte have udført op til tidspunktet for annulleringen tilfalder SUPERCREATIVE.

2.4. I det tilfælde at kursustilmeldingen annulleres af SUPERCREATIVE uden at kunden bærer ansvar for ophøret, tilfalder det allerede udførte arbejde kunden. Kunden kan da frit videreføre arbejdet med en anden leverandør.

 

3.    PRIS

3.1.  Alle priser er ekskl. moms

3.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materiale priser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger er SUPERCREATIVE berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

3.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materiale priser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

3.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs. SUPERCREATIVE forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

3.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er SUPERCREATIVE berettiget til at kræve betaling for:

3.5.1.                                 Ekstraarbejde som følge af at det materiale kunden har leveret til SUPERCREATIVE viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt

3.5.2.                                Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt.

3.5.3.                                Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer et større antal filer, andre filtyper eller levering på andre medier/platforme end angivet i købsaftalen.

3.5.4.                                Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale, rekvisitter, kostumer, værktøj mv. efter levering har fundet sted.

3.5.5.                                Meromkostninger som følge af at den aftalte tidsplan ikke kan overholdes grundet kundens forhold.

 

4.    KUNDENS YDELSER

4.1.  Kunden forpligter sig til at levere materiale, case-beskrivelser og tekster samt stille oplægsholdere, lokaler, catering m.v. til rådighed i henhold til Købsaftalen.

4.2. Forsinkelser eller meromkostninger som følge af, at kunden ikke leverer det aftalte, sker for kundens omkostning og risiko. Se også afsnit 3 om pris.

 

5.    LEVERING

5.1.  Levering sker ved kundens eller kundens ansattes deltagelse i workshop eller kursus.

5.2. Levering finder sted på den dato, som er angivet i købsaftalen, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer der skyldes:

5.2.1.                                 Kundens handling eller undladelse, herunder forsinkelser i levering af kundens ydelser, se punkt 4 (Kundens Ydelser).

5.2.2.                                De i punkt 10.1 (Ansvar) nævnte omstændigheder

5.3. Ved disse forsinkelser har SUPERCREATIVE ret til at ændre kursusdatoen eller til at hæve aftalen.

5.4. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker at SUPERCREATIVES leveringsforpligtelser fordyres, er SUPERCREATIVE forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne såfremt kunden erklærer sig villig til at betale den af SUPERCREATIVE beregnede merpris.

5.5. Leverancen finder sted efter de forhold og med det indhold, som er angivet i købsaftalen.

 

6.    FAKTURERING OG BETALING

6.1.  Fakturering sker i henhold til købsaftalen og nærværende betingelser.

6.2. Betalingen forfalder og skal være SUPERCREATIVE i hænde på den forfaldsdato, som er angivet på fakturaen.

6.3. Betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato.

6.4. Ordrer med en værdi under kr. 20.000,- faktureres ved levering.

6.5. Ordrer med en større værdi end kr. 20.000,- faktureres på ratebasis: Ved indgåelse af købsaftalen faktureres 33% af ordrens totalpris. Yderligere 33% faktureres ved første gennemsyn. Restsummen faktureres ved levering.

6.6. Ved forsinket betaling udover to hverdage tillægges påmindelses- , rykker- og administrationsgebyr på kr. 100,- pr. rykker, samt morarenter på 2% pr. påbegyndt 30 dages periode.

6.7.  Ved inkasso eller retlig inddrivelse af fordringen skal kunden dække alle SUPERCREATIVES faktiske og rimelige omkostninger derved.

6.8. Ved omfakturering på kundens initiativ er SUPERCREATIVE berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 250,- per faktura.

6.9. På SUPERCREATIVES anmodning er kunden til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti som sikkerhed for betaling.

6.10.          Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er SUPERCREATIVE forpligtet til at friholde kunden for en hver udgift forbundet hermed.

 

7.     EJENDOMSRET, OPHAVSRET, BRUGSRET MV.

7.1.  Alle idéer, kreative oplæg og koncepter udvikles og leveres i henhold til Ophavsretsloven.

7.2.  Ophavsretten til de af SUPERCREATIVE udarbejdede undervisningsforløb, præsentationer, kreative modeller og metoder samt til idéer, materialer og koncepter som SUPERCREATIVE udvikler til kunden i forbindelse med et kursus eller en workshop tilhører SUPERCREATIVE og må ikke uden SUPERCREATIVES skriftlige godkendelse ændres, bearbejdes eller overlades til tredjemand.

7.3.  Ophavsretten til idéer, materiale, koncepter, manuskripter mv. som kunden eller kundens ansatte udvikler i forbindelse med en workshop eller et kursus tilhører kunden.

7.4.  Brugsretten for idéer, materialer og koncepter, som SUPERCREATIVE har udviklet til kunden, overdrages når fuld betaling er modtaget.

7.5.  En sådan brugsret gælder med mindre andet er særskilt aftalt i 12 måneder fra levering globalt og på alle medier og platforme.

7.6.  Såfremt brugsretten ifølge købsaftalen er omfattet af begrænsninger i tid eller i forhold til distribution på konkrete medier og platforme er kunden ved overskridelse af disse begrænsninger ansvarlig overfor SUPERCREATIVE for alle krav som følge af krænkelser af tredjeparts ophavsrettigheder.

7.7.  De af SUPERCREATIVE udarbejdede undervisningsforløb, præsentationer, kreative modeller og metoder samt idéer, materialer og koncepter som SUPERCREATIVE udvikler til kunden i forbindelse med et kursus eller en workshop er SUPERCREATIVES ejendom. Det gælder uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

 

8.    FORSINKELSE

8.1.  Indtræder forsinkelse er kunden med de af pkt 5.2 (Levering) følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af at levering sker til bestemt tid.

 

9.    MANGLER

9.1.  SUPERCREATIVE har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur herunder motion-grafik, tekster, tal, titler og navne, oversættelser herunder undertekster, digitale informationer og lignende.

9.2. Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. SUPERCREATIVE er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

9.3. SUPERCREATIVE hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer musik, grafik, stills, video eller lignende til leverancen.

 

10. ANSVAR

10.1.           I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har SUPERCREATIVE intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

10.1.1.                              Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr eller edb-virus, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

10.1.2.                             Uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner eller forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører

10.1.3.                             I tilfælde af arbejdskonflikter og arbejdsnedlæggelser af enhver art.

10.1.4.                             I øvrigt enhver omstændighed, som SUPERCREATIVE ikke er herre over, såsom brand, vandskader, oversvømmelse, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

10.2.          Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til SUPERCREATIVES forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i punkt 10.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

10.3.          SUPERCREATIVE hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede[SCA4] .

10.4.          SUPERCREATIVE har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, video, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, musik, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, der under formgivning eller andet der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager SUPERCREATIVE sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden SUPERCREATIVE skadesløs for et sådant ansvar.

10.5.          SUPERCREATIVE har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som fx originaler, materialer o. lign., som ikke tilhører SUPERCREATIVE, men som er overladt SUPERCREATIVE af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder SUPERCREATIVE har udført. SUPERCREATIVE er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af SUPERCREATIVE. Kunden må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang.

10.6.          SUPERCREATIVE har intet ansvar for personskader på medvirkende eller andre tab som medvirkende måtte lide, såfremt disse medvirkende er fremskaffet, hyret eller ansat af kunden.

 

11.  UNDERLEVERANDØRER

11.1.            SUPERCREATIVE er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

12. TVISTER

12.1.           Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale, i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i købsaftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

12.2.           Kunden og SUPERCREATIVE forpligter sig til at søge uoverensstemmelser løst gennem forhandling.

12.3.           Såfremt en sådan forhandling ikke fører til forlig kan en eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12.4.           Såfremt SUPERCREATIVE får medhold i sagen ved retten, forpligter kunden sig til at dække SUPERCREATIVES reelle direkte og rimelige udgifter i forbindelse med sagen, herunder retsafgift, omkostninger til vurdering og bevisførelse, advokatomkostninger mv., ud over hvad SUPERCREATIVE måtte få tilkendt af retten, ligesom dette også er tilfældet, hvis kunden får medhold.